Ziekte en verzuim

Is uw kind ziek? Geef dit dan onmiddellijk door aan de school.

 

Bij ziekte van uw kind moet u dit ons ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.25 uur (telefonisch) melden.  Onze voorkeur is echter dat u dit via de app doet. De leerkrachten ontvangen dan direct een bericht.

Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op.

Corona

Mocht uw kind corona gerelateerde klachten hebben, thuis zitten in afwachting van een uitslag of in quarantaine  dan verwachten wij dat uw kind aangepast onderwijs vanuit thuis volgt. Neem contact op met de leerkracht zodat deze werk klaar kan zetten of ervoor kan zorgen dat uw kind thuis verder kan.

Meld sowieso bij de leerkracht dat het hier gaat om iets anders dan een gewoon thuis vanwege ziekte.

 

Onder het kopje Voor ouders - Documentatie - Corona, vindt u meer handige informatie.

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke dag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. Ook registreert de leerkracht welke kinderen te laat komen, dit valt namelijk onder ongeoorloofd verzuim. 
In het ouderportaal kunt u de verzuimregistratie van uw kind(eren) zien.

 

Geoorloofd verzuim

Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. U ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

 

  • Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf bespreken met ons.

  • Vijfjarigen. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week (5-10 uur) thuisblijven, in overleg met de school. Maar u mag  uw vijfjarig kind niet zomaar een dagje laten thuisblijven.

  • Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit. U dient dit verlof vooraf schriftelijk bij de school aan te vragen. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten en bij de directie.

     

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven.

Uw kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

 

Op deze regel is één uitzondering: soms kan een ouder/verzorger vanwege het werk niet op vakantie tijdens de reguliere vakantieperiodes van het lopende schooljaar. Alleen dan kunnen we eventueel extra dagen verlof geven (maximaal 10 dagen per schooljaar). Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, toestemming vragen aan de school. Bij het verzoek moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere schoolvakanties voor u niet mogelijk is.

 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

 

Extra aandachtspunten

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.

 

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen op school bij de directie.