Pedagogisch klimaat

Op ’t Klokhuis zorgen we voor een klimaat waarin veiligheid, zelfvertrouwen, zelfsturing en rekening houden met elkaar de basis vormen. Een veilig klimaat vraagt om het aanbrengen van structuur en het houden aan regels en afspraken. In gesprekken met kinderen leggen we de nadruk op ‘wie ben ik’ en ‘wie is de ander’ en komen we tot een gezamenlijke groepsverantwoordelijkheid.

Didactisch handelen

We hebben de overtuiging dat kinderen zich willen ontwikkelen als ze betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Het didactisch handelen van onze leerkrachten is erop gericht de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij dragen zorg voor een beredeneerd, betekenisvol aanbod dat in een doorgaande lijn wordt aangeboden. Omdat de ontwikkeling tussen kinderen kan verschillen, wordt er in alle groepen gewerkt volgens het model van expliciete directe instructie (EDI). Hierbij wordt steeds gekeken naar het doel en de relatie tussen onderwijsbehoefte en leerstofaanbod.

Zorg/Ondersteuning

We erkennen dat er verschillen zijn tussen kinderen en dat we tegemoet moeten komen aan de onderwijsbehoefte op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het volgen van de ontwikkeling is de basis van waaruit wij handelen. We volgen die ontwikkeling op didactisch en sociaal-emotioneel gebied middels ons leerlingvolgsysteem, toetsen en observaties met de ondersteuningsroute als paraplu. Op basis van die bevindingen sturen wij bij daar waar nodig is.

Samenwerking met ouders

Om een kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, is een nauwe samenwerking nodig tussen ouders, kind en leerkracht. We streven naar educatief partnerschap met ouders. Dat betekent een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Dit doen we door te kijken, te luisteren en het bijstellen van doelen in overleg met ouders en het kind. Ouders voelen zich hierdoor betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en bij alles wat er rondom de school gebeurt.