Algemeen

 • Hoe houden wij ouders op de hoogte?

  We informeren ouders/verzorgers over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van het kind. Wij stellen het ook erg op prijs als ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met je.

  Informatieavond
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoor je alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

  Ouderavond / rapporten
  De leerkrachten van groep 1 en 2 rapporteren mondeling en wel op de geplande ouderavonden, maar ook terloops. Vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag worden de kleuters op onze school in hun ontwikkeling gevolgd via een observatieschema.

  De groepen 3 tot en met 8 krijgen een rapport, daarna volgen de oudergesprekken. Het eindrapport is met facultatieve gesprekken. Alle rapporten zijn een uitdraai van de digitale rapportage van de leerkracht.

  Ouderapp
  Via de ouderapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Nieuwsbrief
  Maandelijks ontvang je onze nieuwsbrief ’t Pitje. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Klachtenprocedure en vertrouwenspersonen

  Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat je die eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kun je contact opnemen met de directie. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding en afhandeling van klachten.

  De klachtenregeling
  Bij klachten hanteert onze school het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM. De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Zij onderzoekt klachten en adviseert het bestuur van de school over te nemen maatregelen. Contactgegevens vind je op www.eenbes.nl. De klachtenregeling beschrijft de procedure die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft o.a. betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en lichamelijk geweld. De regeling geeft aan hoe je klachten verder kunt bespreken met de interne contactpersonen of met de externe vertrouwenspersonen en ook hoe je een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Op onze school ligt de klachtenregeling ter inzage.

  Interne contactpersonen:
  Onze interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon?
  • luisteren naar de klacht;
  • informatie geven over de klachtenprocedure;
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
  • contact houden met de leerling/ouders.
  De interne contactpersoon van onze school is:
  Mirjam Kersten; mirjam.kersten@eenbes.nl

  Externe vertrouwenspersoon:
  Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden. Hier kun je ook gebruik van maken. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?
  • nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
  • zo nodig bemiddelen in de situatie;
  • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie;
  • ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
  • zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
  • contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.
  De externe vertrouwenspersonen voor alle scholen van Eenbes basisonderwijs zijn afkomstig van het bedrijf &Zelf. De interne contactpersoon van de school verwijst je naar hen door als je er samen niet uitkomt.
  Contactpersoon El Theuws is bereikbaar via e-mail:
  el.theuws@enzelf.nl of telefonisch via: 06 12407652

  8117 0 Nl Klachtenregeling Eenbes
 • Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad (MR) praat en denkt mee over allerlei beleidszaken die over het kind gaan. Bijvoorbeeld hoe er les wordt gegeven, hoe er gezorgd wordt voor een prettige sfeer en over de financiën.
  De MR heeft instemmings- en adviesrecht (evt link naar algemene Eenbes site)
  De MR van BS ‘t Klokhuis bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen, het schoolteam kiest zelf hun leden.
  De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en bij dat overleg is
  vaak de directie als gesprekspartner aanwezig.

  De MR is bereiken via mrklokhuis@eenbes.nl

  Reglement MR
 • Oudervereniging

  Onze school werkt prettig samen met een actieve oudervereniging (OV).
  De OV zorgt voor meer contact en betrokkenheid tussen de school en de ouders. De OV organiseert enthousiast allerlei activiteiten; denk aan Sinterklaasfeest, Carnaval, Koningsspelen, schoolreis etc. Daarnaast kopen ze de boeken voor de Kinderboekenweek en dragen bij aan afscheidsactiviteiten van groep 8. Om de kosten van dit alles te kunnen betalen, vraagt de OV alle ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Hierdoor kunnen we zorgen voor een extra leuke schooltijd voor de kinderen.
  Vragen, tips of interesse? Spreek een van ons aan of mail orklokhuis@eenbes.nl

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden en gym

  Schooltijden
  Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur.
  Woensdag en vrijdag van  8.30 tot 12.30 uur.
  Er is vanaf 8.20 uur toezicht op het schoolplein.

  Pauze
  Groep 1 t/m 3 heeft pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur en op ma, di en do van 12.15 tot 12.30 uur.
  Groep 4 t/m 8 heeft pauze van 09.45 uur tot 10.00 uur en op ma, di en do van 12.00 tot 12.15 uur

  Gym
  De kleutergroepen hebben minstens 1 keer per week gymnastiek in de inpandige speelzaal.
  Alle groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week een les lichamelijke oefening.

  Op donderdag krijgen de leerlingen gym van een gymdocent en op dinsdag geeft de eigen leerkracht een spelles.

 • Vakanties

  Vakantierooster 2023-2024

  Herfstvakantie: 16-10-23 t/m 20-10-23
  Kerstvakantie: 25-12-23 t/m 5-1-24
  Voorjaarsvakantie: 12-2-24 t/m 16-2-24
  2e Paasdag: 1-4-24
  Meivakantie: 22-4-24 t/m 3-5-24
  Hemelvaart: 9 en 10-5-24
  2e Pinksterdag: 20-5-24
  Zomervakantie: 8-7-24 t/m 16-8-24

  Vakantierooster 2024-2025

  Herfstvakantie: 21-10-24 t/m 25-10-24
  Kerstvakantie: 23-12-24 t/m 3-1-25
  Voorjaarsvakantie: 3-3-25 t/m 7-3-25
  Meivakantie: 21-4-25 t/m 2-5-25
  Hemelvaart: 29 + 30-5-25
  2e Pinksterdag: 9-6-25
  Zomervakantie: 7-7-25 t/m 15-8-25

 • Studiedagen

  Studie(mid)dagen 2023-2024

  Donderdag 20-06-2024

  Donderdag 04-07-2024

   

  Studie(mid)dagen 2024-2025

  Maandag 7 oktober 2024

  Maandag 11 november 2024

  Dinsdag 18 februari 2025

  Vrijdag 13 juni 2025

  Donderdagmiddag 3 juli vanaf 12 uur vrij

Downloads