Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals: 

 • de besteding van geld en gebouwen;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen; 
 • de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
 • het kiezen van de lesmethoden voor de vakken;
 • verbeteringen in het onderwijs.

Raad van ouders en medewerkers

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 geledingen:

 • vertegenwoordigers van de ouders; 
 • vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

Verkiezingen

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

Rechten

De medezeggenschapsraad heeft 2 soorten rechten:

 • instemmingsrecht;
 • adviesrecht.

In het reglement staan de bevoegdheden. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp aan de school. Ouders hebben instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen – het samengaan met een andere school – en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.

Leden van de medezeggenschapsraad

 

Arina Bosch

Leon Gerritsen

Wouter Pril

Lisette van der Hulst

Tamara Schenkels

Ilonka Horst

Contact met de MR

Uw vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: mrklokhuis@eenbes.nl

U kunt altijd een vergadering bijwonen. Wilt u gebruiken maken van het spreekrecht? Dan kunt u dit doorgeven via bovenstaand e-mailadres.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Eenbes Basisonderwijs heeft een GMR voor alle scholen. Daarin zitten vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen.

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op een (deel) van de betrokken scholen, zal niet in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aan de orde komen, maar in de medezeggenschapsraad van de betrokken school. De bevoegdheden staan beschreven in het reglement.


Voordelen GMR:

 • Efficiënte besluitvorming: voor schooloverstijgende zaken hoeft niet aan de afzonderlijke medezeggenschapsraden advies of instemming te worden gevraagd.
 • Betrokkenheid: medezeggenschapsraden houden via de GMR (mede)zeggenschap over onderwerpen. Bovendien heeft de GMR een platformfunctie: de vertegenwoordigers van de verschillende raden kunnen met elkaar van gedachten wisselen.
 • Sterkere invloed medezeggenschap: door samen op te treden richting het schoolbestuur, maken de medezeggenschapraden hun positie sterker.
  Deskundigheid: deelname aan de GMR kan de deskundigheid van de leden vergroten, doordat er zaken aan de orde komen die een breder bereik hebben dan de schoolgerelateerde zaken die de medezeggenschapsraad bespreekt.

Leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Eenbes bestaat uit 8 vertegenwoordigers van de ouders en 8 vertegenwoordigers van het personeel. Alle ouders en personeelsleden van Eenbes kunnen zich verkiesbaar stellen. De geledingen van de medezeggenschapraden bepalen wie er gekozen wordt.