Missie en visie

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van respectvolle, zelfbewuste en sociale mensen met sterk ontwikkelde cognitieve vaardigheden die actief deel uitmaken van de maatschappij. Het is onze ambitie dat wij hoge opbrengsten realiseren, door goede samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen verantwoording nemen voor hun eigen leerproces, zodat ze zich vaardigheden voor de 21ste eeuw eigen maken. Dat zijn vaardigheden zoals: samenwerken, kritisch denken en communiceren.

Onze kwaliteiten

  • Wij bieden een veilige leer- en leefomgeving
  • Wij bieden onze leerlingen ondersteuning op maat
  • Wij zijn helder in onze communicatie
  • Wij bieden in alle groepen dagelijks veel structuur
  • Wij staan voor een goede, degelijke instructie tijdens iedere les

Onze kernwaarden

Met het team hebben we de kernwaarden van onze school samengesteld en inhoud gegeven.

Bij alles wat we doen, laten we ons leiden door zes kernwaarden: professioneel, betrokken, trots, nieuwsgierig, effectief en samen.

 

Professioneel

Op ons kindcentrum zijn we samen verantwoordelijk voor het welbevinden van alle leerlingen en medewerkers. Wij kijken met een open blik en vol vertrouwen en geduld naar het kind. Hierdoor leren wij de kinderen goed kennen en weten we waar hun interesses en motivatie liggen en wat ervoor nodig is om hen uit te dagen en te prikkelen. Ook vinden wij het belangrijk om goed te luisteren naar de kinderen, ouders en collega’s.

 

Betrokken

Vanuit een breed perspectief creëren we, door middel van betrokkenheid en passie, een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Om kinderen betrokken te laten raken bij hun spel en activiteiten speelt ook de inrichting van de ruimte een belangrijke rol. Het is belangrijk dat de ruimte een rijkdom aan mogelijkheden biedt zodat kinderen geïnspireerd raken, contact maken en kennis opbouwen. Daarom is elke ruimte zo ingericht dat het de kinderen uitdaagt en bijdraagt aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. ‘Betrokkenheid observeren is niet kijken of het kind werkt tijdens mijn aanbod, maar wel of het aanbod werkt voor het kind’ (Ferre Laevens)

In de klas betrekken we kinderen bij het leren en het leerproces. Tijdens de lessen stimuleren we de actieve betrokkenheid van de kinderen.

 

Trots

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen, medewerkers en ouders trots zijn op de samenwerking, de sfeer, de visie en de aanpak binnen ons kindcentrum, maar vooral op zichzelf.

Wij streven er elke dag weer naar dat kinderen het beste uit zichzelf halen en daarmee trots zijn op zichzelf en elkaar. We zijn trots op alle kinderen binnen ons kindcentrum! Complimenten geven hoort bij ons.

 

Nieuwsgierig

Kinderen zijn nieuwsgierig naar hun omgeving en moeten de ruimte krijgen om zelf te ontdekken en hun eigen weg te gaan. De leerkracht en pedagogisch medewerker observeren en spelen in op wat het kind bezighoudt. Onze medewerkers kijken en luisteren naar kinderen en hebben respect voor het kind. Zij geloven in de mogelijkheden van elk kind.

 

We gebruiken nieuwe en moderne materialen om kinderen te prikkelen. We willen weten wat er leeft in een groep en bij individuele leerlingen.

 

Effectief

We zeggen wat we van elkaar verwachten, tegen kinderen, ouders en collega’s. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Onze kinderen worden uitgedaagd om vanuit hun eigen motivatie (spelend) te leren. Tijdens ons aanbod kijken we goed naar het welbevinden en de betrokkenheid van het kind. Zo zorgen we ervoor dat elk kind op zijn eigen, unieke wijze effectief kan spelen en leren.

 

Samen

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen zijn samen verantwoordelijk. In het kindcentrum stemmen partners vanuit verschillende disciplines af om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren. We stimuleren kinderen om van en met elkaar te leren.

 

Visie op leren

 

Op 't Klokhuis willen we werken vanuit een sterke basis waarbij we de kinderen goed in beeld hebben, met als doel dat de leerkracht kan afstemmen op de individuele ondersteuningsbehoe-en van leerlingen en het handelen daarop aanpassen.

 

De leerkracht doet ertoe. Dat betekent dat we ons voortdurend blijven ontwikkelen op het gebied van didactische vaardigheden in het algemeen (effectieve instructie en activerende werkvormen, kennis van en gebruiken van leerlijnen). We vinden het daarbij ook belangrijk dat leerkrachten bij elkaar in de lessen kijken en elkaar gerichte feedback geven.

 

De leerlijn vanuit de methodes gebruiken we als leidraad, waarbij leerkrachten aanpassingen doen aansluitend bij de behoeften van leerlingen. Dit betekent ook dat er groeps-doorbroken gewerkt wordt in passende clusters waarbij rekening gehouden wordt met de niveaus.

 

We willen voorzien in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende talenten en mogelijkheden van de kinderen. Bewegend leren, binnen en buiten hoort daarbij. We bieden daarbij passende zorg voor alle niveaus, zodat ieder kind kan leren op een manier die bij het kind past.