Kwaliteit

Op 't Klokhuis werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Onze directeur is officieel geregistreerd.

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2017. Leerlingen geven onze school een 8,4 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2013 2015 2017
Ouders geven een: 7,7 7,7 7,8
Leerlingen geven een: 8,3 8,2 8,4

 

  

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Door inspectie van het onderwijs vastgestelde ondergrens en bovengrens scores voor scholen met leerlingpopulaties die vergelijkbaar zijn met ‘t Klokhuis

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2016 2017

2018

Ondergrens 533,7 534,2 534,3
Bovengrens 537,7 538,2 538,3
Schoolscore 536,4 536,5 537,7

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast blijven we onze leerlingen op het Voortgezet Onderwijs volgen zodat we kunnen zien hoe ze het daar doen.

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. 

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Aantal schoolverlaters  22 25 26
VMBO* 6  9  3
VMBO/HAVO  5  4  7
HAVO  5  6  4
HAVO/VWO  3  2  7
VWO  3  4  5

 * Landelijk gezien stroomt ongeveer 60% van de schoolverlaters uit het basisonderwijs door naar het VMBO.     

 

In schooljaar 2012-2013 hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Zo heeft de leerkracht van groep 8 gesprekken met alle leerlingen over hun voorlopig advies.

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

  • borgen van ons thematisch werken groep 1 t/m 8

  • borgen van de methode De Vreedzame School (sociale veiligheid op school)

  • voeren van leergesprekken met leerlingen

  • toekomstgericht onderwijs

  • kindcentrum
  • gepersonaliseerd leren
  • taal en BOUW
  • een groen schoolplein

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.