Voor nieuwe ouders

Welkom! Wij ontmoeten u en uw kind graag op onze school. Op dit deel van de website vindt u alle informatie over kennismaken, aanmelden en schooltijden.

Nog geen 4 jaar?

Als een kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Voorwaarde is dat uw kind zindelijk is.

Inschrijving van leerlingen kan altijd na afspraak met een directielid.

 

U kunt gedurende het hele jaar een afspraak maken om uw kind in te schrijven.

 

Vanaf enige weken voor de 4e verjaardag kan elke nieuwe leerling gedurende enkele ochtenden kennis komen maken met de toekomstige groep en leerkracht. De ouders krijgen hiertoe een kaart thuis gestuurd. Tijdens één van deze morgens spreken ouders en leerkracht af op welke dag, na de vierde verjaardag, de kleuter voor het eerst "ècht" en definitief naar school mag komen.

 

Kinderen die 4 worden in de 8 weken voordat de zomervakantie begint, stromen in principe pas in na de zomervakantie. Zij mogen wel komen wennen op de doorschuifochtend (de laatste donderdagochtend van het jaar).

Instroom vanuit een andere basisschool

Instroom vanuit een andere basisschool kan slechts plaatsvinden als een uitschrijvingsbewijs aanwezig is. Bij inschrijving wordt u gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool waar uw kind verbleef.

BSN-nummer

Vanaf 1 februari 2006 is de school wettelijke verplicht om ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen naar een opgave van het BSNnummer van hun kind te vragen. We zullen u daarom vragen om het ID bewijs van uw kind te tonen bij de aanmelding, of een kopie mee te geven bij het aanmeldformulier.

 

Met het toekennen van een onderwijsnummer aan elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt, worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het verlichten van de administratieve last voor onderwijsinstellingen.
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie.
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie.
  • Het verbeteren van de controle op de rechtmatigheid van de bekostiging en andere voorzieningen voor scholen.